Achterste Diep


Het deelgebied Achterste Diep wordt een ecologische verbinding tussen het bovenstroomse Lofar en het benedenstroomse deelgebied De Branden om de biodiversiteit en milieukwaliteit in het gebied te verbeteren.

Bijgewerkt: januari 2024

Het Achterste Diep is aangewezen als pilotproject om opgaven van water en natuur in het gebied te realiseren in combinatie met economisch perspectief voor de landbouw. Dit maakt dat er ruimte is om samen met elkaar in gesprek te gaan hoe het gebied kan worden ingericht.

Regio Deal natuurinclusieve landbouw

Om de opgaven beter te kunnen realiseren is in 2021 aansluiting gezocht met het programma van de Regio Deal natuurinclusieve landbouw. Natuurinclusieve landbouw (NIL) is een vorm van duurzame landbouw en waarbij gewerkt wordt binnen de grenzen van de natuur. Deze insteek maakt het mogelijk om in een gebiedsproces met gebiedsorganisaties en de agrariërs te zoeken naar mogelijkheden hoe de maatregelen voor water, natuur, biodiversiteit, landbouw en klimaat het beste kunnen worden gerealiseerd.

Maatregelen

Concreet zijn er voor de korte en lange termijn activiteiten gepland.  Voor de korte termijn worden NIL-maatregelen toegepast door boeren in het Achterste Diep. Het kan gaan om het verbouwen van vogelvriendelijk graan, het aanleggen van een wintervoedselakker en kruidenrijke akkerranden. De effecten van deze maatregelen worden bijgehouden door middel van monitoring om te meten hoe de maatregelen bijdragen aan de biodiversiteit.

Daarnaast wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een langetermijnperspectief voor het gebied. Hoe kan het gebied eruitzien na inrichting? Hoe kan de landbouw een rol spelen bij de inrichting van het gebied?

Samenwerking

Het pilotproject wordt inhoudelijk begeleid door een taakgroep waarin vertegenwoordigers van betrokken organisaties zitting hebben: Het Drents Landschap (HDL), Agrarisch Natuur Drenthe (AND), Waterschap Hunze en Aa's, Drents Particulier Grondbezit en Prolander.

In dit project wordt nauw samengewerkt met kennisinstellingen als de Wageningen Universiteit (WUR) en Rijksuniversiteit Groningen. Zij helpen met onderzoeken, nieuwe kennis ontwikkelen en het delen van leerervaringen.

Nieuws

Nieuws over deelgebied Achterste Diep