Start inrichting deelgebied Flessenhals (Voorste diep) bij Borger


De werkzaamheden in het Flessenhals-gebied bij Borger zijn eind augustus gestart. Aannemer Fuhler B.V. uit Emmen kon aan de slag nadat het inrichtingsplan met inspraak van bewoners van Borger en door samenwerkingspartners werd goedgekeurd.

Van kanaal naar meanderende beek

Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV maakte een inrichtingsplan voor het deelgebied dat in het Hunzedal ligt en onder het beheer van Stichting Het Drentse Landschap valt. Het nieuw in te richten gebied is onderdeel van het Voorste diep; dat is de bovenloop van de Hunze. Net als in andere deelgebieden van het Hunzedal wordt de gekanaliseerde loop teruggebracht tot meanderende beekloop. Dit is beter voor het beekmilieu omdat het water beter kan worden vastgehouden. Zeker met het oog op de steeds vaker voorkomende perioden van droogte is dit hard nodig.

Werkzaamheden

Deelgebied Flessenhals wordt aangesloten bij het in 2014 ingerichte gebied Mandelanden. Het gebied ligt tussen de N34 en de Eeserstraat in Borger. Onderdeel van de inrichting van het Flessenhals-gebied is het dempen van de gekanaliseerde beek en het herstellen van de oude beek, zoals deze op historische kaarten vermeld staat. In plaats van de stuw die nu in het water te vinden is, zal er een vistrap worden aangelegd.

Ook zal ter hoogte van de sportvelden bij Borger een oude meander worden hersteld. Je hebt een goed zicht op dit stukje van de Hunze vanaf het fietspad ter hoogte van de Kanaaldijk. Aan de randen van de beek zullen bomen en struiken worden geplant. De beplanting zal grotendeels uit struiken en bomen met vruchten bestaan. Daarmee wordt dit stuk het eerste deel van het te realiseren voedselpad Borger. Het voedselpad loopt uiteindelijk door naar Borger–Oost.