Cluster Noordelijk N33


Er is al heel wat natuur in de deelgebieden Annerveensche Lenten, Duunsche Landen en Breevenen, Elzemaat, Knijpstukken en Tusschenwater-Zuid. Toch moeten er nog een paar puntjes op de i worden gezet. Deze vijf gebieden liggen tussen de N33 en de N386 en zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom behandelen we deze gebieden als één projectgebied, dat we ‘Cluster Noordelijk N33’ noemen.

Natuurnetwerk Nederland

Het doel is om zo’n 215  in de gebieden Annerveensche Lenten, Duunsche Landen en Breevenen, Elzemaat, Knijpstukken en Tusschenwater aan te laten sluiten bij het Natuurnetwerk Nederland. Er is een landschapsvisie opgesteld voor het project in de Hunze, ook Cluster Noordelijk N33 valt hieronder.

Resterende opgaven

Het gebied is deels al ingericht als natuur. Vanaf de N33 is dit goed te zien. Er liggen nog natuuropgaven en ook de hydrologie kan verbeterd worden. We verbeteren de waterveiligheid door het hermeanderen van de beek. Daarnaast combineren we de natuuropgave met waterbergingsopgave. Opgaven voor de nog in te richten gebieden:

 • Waterveiligheid
  • 1,2 miljoen m3 waterberging
 • NNN (Natuurnetwerk Nederland)
  • Inrichten van NNN-gebieden als natuur
 • KRW (Kaderrichtlijn Water)
  • Verbetering macrofauna
  • Verbetering overige waterflora
  • Verbetering visstand
  • Hermeandering beek
 • Landbouwstructuurverbetering

Onderzoeken

We hebben een aantal onderzoeken uitgevoerd in het projectgebied. Deze onderzoeken – en de landschapsvisie – vormen de basis voor het planvormingsproces. We verwachten dat we tijdens het planvormingsproces meer onderzoeken gaan uitvoeren. Welke onderzoeken er nodig zijn, is afhankelijk van de gebiedsanalyse en het schetsontwerp.

AAC-onderzoek

In 2021 is er een gedetailleerd, integraal bureau-onderzoek gedaan naar de archeologische, aardkundige en cultuurhistorische waarden (AAC-waarden) in het gebied. Het rapport geeft inzicht in de aanwezige en verwachte AAC-waarden en geeft advies over de mogelijkheden om deze te behouden, versterken of te ontwikkelen. Deze inzichten geven inspiratie en fungeren als bouwstenen voor het te ontwikkelen inrichtingsplan.

Ecohydrologische systeemanalyse

In 2023 is er een ecohydrologische systeemanalyse uitgevoerd. De uitkomsten van het onderzoek geven een beeld van de potenties die het gebied heeft als het hydrologisch systeem wordt hersteld en hoe een versnippering in gebruiksfuncties ingrijpen in het functioneren van het systeem. De opgedane kennis en het inzicht dat is verkregen met het uitvoeren van deze studie is waardevol om in te zetten in de planontwikkelingsfase.

Planning

In 2024 starten we met het schetsontwerp. Om het schetsontwerp te maken, voeren eerst een gebiedsanalyse uit. Een gebiedsanalyse is een verdere uitwerking van de onderzoeken en de visie, toegespitst op deze gebieden. Daarna volgen de schetssessies. Eind 2024 starten we met deze sessies. We organiseren dan bewonersbijeenkomsten. Houd deze pagina in de gaten voor nieuws en meer informatie.

We verwachten dat we het schetsontwerp in 2025 kunnen afronden. Daarna gaan we aan de slag met het concept-inrichtingsplan: het voorontwerp. Daarna volgt er een definitief ontwerp en kan de uitvoering van start gaan. De komende jaren volgt er dus een uitgebreid proces, waar belanghebbenden ook uitgebreid in meegenomen zullen worden.

Nieuws

Nieuws over Cluster Noordelijk N33