Gebiedspartners


Bij de inrichting van het Hunzedal zijn veel verschillende partijen betrokken. Zo is provincie Drenthe opdrachtgever van het project en krijgen de gemeenten Tynaarlo, Borger-Odoorn en Aa en Hunze te maken met werkzaamheden in hun gebied. Ook Waterschap Hunze en Aa’s en Stichting Het Drentse Landschap zijn belangrijke gebiedspartners. Zij beheren een aantal deelgebieden uit het project en coördineren daar de werkzaamheden. Verder wordt er samengewerkt met LTO-Noord en Drents Particulier Grondbezit. Prolander is ten slotte de organisatie die het project- en procesmanagement op zich neemt.

Er zijn verschillende commissies ingesteld waarin afgevaardigden van al deze partijen met elkaar samenwerken. Iedere commissie houdt zich op een ander niveau bezig met de gebiedsontwikkeling:

Bestuurlijke Advies Commissie (BAC)

Het project staat onder supervisie van de BAC. Dit houdt in dat de BAC de opzet, voortgang en resultaten van het project moet aansturen, bewaken en controleren. De leden in de BAC zijn in 2016 benoemd door de Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe en beschikken over mandaat om besluiten te nemen tijdens het project. Prolander voert het secretariaat van deze commissie.

Programmateam

In het programmateam zijn beleidsmakers verenigd die inhoudelijke keuzes maken over de gebiedsinrichting. Dit team adviseert de stuurgroep over de inrichting, het beheer en de ontwikkeling van het Hunzedal.

Werkgroep grond

Binnen het project moeten er verschillende stukken grond wisselen van bestemming of van eigenaar. Met deze opgave houdt de werkgroep grond zich bezig.

Communicatiewerkgroep

De ontwikkelingen in de Hunze raken niet alleen de gebiedspartners, maar ook bewoners, ondernemers en bezoekers van het gebied. Het is daarom van belang dat er veel tijd in wordt gestoken om iedereen in een gebied op de hoogte te houden van werkzaamheden en ontwikkelingen en om hen daar ook bij te betrekken. De communicatiewerkgroep houdt zich hiermee bezig.

Partners: Provincie Drenthe, Gemeente Borger-Odoorn, Gemeente Aa en Hunze, LTO Noord, Prolander, Waterschap Hunze en Aa's, Gemeente Tynaarlo, Het Drentse Landschap, Drents Particulier Grondbezit