Tusschenwater


Het deelproject Tusschenwater is afgerond in 2019. Het resultaat is een nieuw, natuurrijk moerasgebied waar drinkwaterwinning, waterberging en natuurontwikkeling samengaan. Het gebied heeft nu het karakter van een doorstroommoeras. Slib en voedingsstoffen worden vastgelegd waardoor waterkwaliteit verbetert.

Leefgebieden

In Tusschenwater is veel natuur ontwikkeld. Door de nieuwe inrichting van het gebied ontstaan er nieuwe leefgebieden voor riet- en moerasvogels en voor zoogdieren, zoals de bever en de otter. Vogels hebben het moerasgebied al massaal ontdekt. In 2023 broedden de eerste Drentse lepelaars hier. Ook zijn er al meerdere paartjes steltkluut gespot.

Wateropslag

Tusschenwater is een zeer nat gebied waar het hele jaar door water staat. Door de nieuwe inrichting wordt wateroverlast in omliggende gebieden beperkt, omdat er in Tusschenwater genoeg ruimte is om veel water op te slaan als er sprake is van langdurige neerslag.

Drinkwater

Tusschenwater is een bron voor drinkwater. Sommige drinkwaterputten in Tusschenwater zijn verplaatst, zodat het winnen van drinkwater altijd door kan gaan. Doordat de putten verplaatst zijn, voorkomen we namelijk dat de putten onder water komen te staan bij extreme weersomstandigheden.

Nieuws

Meer nieuws over deelgebied Tusschenwater