Op pad in het Achterste Diep


In het Achterste Diep wordt al twee jaar gewerkt aan de pilot natuurinclusieve landbouw. Bent u benieuwd naar de werkwijze en de eerste maatregelen? Op 15 juni organiseren Prolander en de Regio Deal een excursie in het Achterste Diep.

Het Achterste Diep ligt ongeveer dertig kilometer ten oosten van Assen. Het gebied moet een ecologische verbinding vormen tussen het bovenstroomse ‘Lofar’ en ‘Paardetangen’ en het benedenstroomse ‘de Branden’. Tegelijkertijd is het Achterste Diep een belangrijk landbouwgebied. Zo’n vijftien akkerbouwbedrijven hebben hier percelen. De meesten verbouwen aardappelen, suikerbieten en graan.

Samenwerking tussen landbouw en natuur

De pilot natuurinclusieve landbouw probeert de harde scheidingslijn tussen natuur en landbouw te verzachten om zo een aaneengeschakeld natuurgebied te creëren. Niet alleen de biodiversiteit en het klimaat profiteren hiervan, ook boeren hebben baat bij een gezonde bodem en rijke flora en fauna.

Dit jaar starten er zeven verschillende natuurinclusieve maatregelen in het Achterste Diep. In het eerste kwartaal zijn er afspraken gemaakt met boeren over de toepassing van deze maatregelen op hun percelen. Het kan gaan om kruidenrijke akkerranden op aardappelland, vogelvriendelijk graan voor broedvogels, wintervoedselakkers voor vogels en insecten en strokenteelt. Agrarische Natuur Drenthe heeft de beheerovereenkomsten met boeren gemaakt en gaat over de controle en de toetsing van de maatregelen.

Win-winsituatie

Kruidenrijke akkerranden nemen ruimte in beslag. Om te zorgen dat boeren gecompenseerd worden voor hun land, kunnen zij ruilgrond van de provincie pachten. Zo kunnen ze kruidenrijke akkerranden aanleggen op meerdere percelen, zonder dat hun oogst minder wordt. De provincie op haar beurt, voldoet op deze manier aan haar eigen eis om grond duurzaam te verpachten. De effecten worden gemonitord door de Rijksuniversiteit Groningen. Zij meten resultaten op biodiversiteit en milieu.

Excursie

Wilt u met eigen ogen zien hoe natuurinclusieve landbouw werkt? Woensdag 15 juni organiseren de RegioDeal en Prolander een excursie in het Achterste Diep. Verschillende sprekers vertellen over het nut, de maatregelen en het proces en we gaan natuurlijk het veld in.

Praktische informatie

Datum: 15 juni 2022
Tijd: Van 13.30 tot ongeveer 16.00 uur ( inloop vanaf 13.15 uur)
Locatie: Dorpshuis het Vertier (Hoofdstraat 16A, 9525 TE Drouwenerveen)

Bent u erbij op 15 juni? Aanmelden kan tot 8 juni via het aanmeldformulier.