Deelgebied Noordma en Wolfsbarge


In Noordma en Wolfsbarge komt de Hunze bij de grens van de provincie Drenthe naar de provincie Groningen aan. Via Tusschenwater stroomt de Hunze langs Noordma het Zuidlaardermeer in.

Tussen deze twee plekken wordt een nieuwe brug aangelegd. Door een opnieuw meanderende Hunze zal hier een gebied ontstaan met open water en rietmoerassen met lokaal broekbos. Wolfsbarge ligt oostelijk van het Zuidlaardermeer. Dit deel werd vooral gebruikt voor scheepvaart. Natuurherstel zal hier een grote rol spelen.

In het gebied zijn al diverse werkzaamheden uitgevoerd en is al ruim 30 hectare grond ingericht. Er is nog 70 hectare over die moet worden ingericht. In 2021 is alle grond verworven en zijn er afspraken gemaakt met de Gasunie over het kruisen van gasleidingen en met het Waterbedrijf Groningen over het waterwingebied. We zijn gestart met de voorbereiding van de werkzaamheden aan de nieuwe brug en aanpassingen aan het gemaal. In 2022 ronden we het inpassingsplan af en is het de bedoeling dat we een gebiedsbijeenkomst organiseren over de voortgang van het project.

Houd deze pagina in de gaten voor updates over de werkzaamheden in dit gebied.