Deelgebied Bronnegermaden


Bronnegermaden is vooral een agrarisch gebied. Het Voorste Diep zoals de bovenloop van de Hunze hier heet, heeft voornamelijk een functie van water afvoeren. Bronnegermaden biedt na inrichting meer mogelijkheden voor natuur met vochtige hooilanden op lagergelegen grond en met kruiden- en faunarijke graslanden op de flanken van het beekdal. Er komen her en der al bijzondere soorten voor, zoals veldrus, holpijp, kleine waterzegge en dotterbloem.

Het deelgebied Bronnegermaden bestaat uit drie gebieden: Achtermade, Bronneger en Bronnegermaden. Elk gebied kent zijn eigen uitdagingen, maar voor deze drie gebieden wordt gezamenlijk één inrichtingsplan gemaakt. De hydrologische maatregelen die in Bronnegermaden moeten worden genomen, zijn gekoppeld aan deelgebied De Branden. Het hydrologisch onderzoek hiernaar is in 2020 gedaan.

In 2021 zijn verschillende andere onderzoeken rond hydrologie, ecologie, archeologie en omgevingseffecten uitgevoerd. De uitkomsten van deze onderzoeken worden gebruikt bij het maken van een passend inrichtingsplan. De werkgroep grond onderzoekt of er ongeveer 40 hectare grond aan het Natuurnetwerk Nederland kan worden toegevoegd. Het contact met grondeigenaren staat hierbij voorop.

In 2022 is begonnen met het inrichtingsplan, dat in overleg met de streek en gebiedspartners wordt opgesteld. Hierbij is gekozen voor een gefaseerde aanpak. Voor het zuidelijke deel zijn de meeste gronden beschikbaar en wordt eerst een meer gedetailleerd schetsontwerp gemaakt. De verwachting is dat dit in 2023 klaar zal kunnen zijn. Daarna volgen het middendeel en het noordelijke deel van Bronnegermaden. De planning is om na 2026, als alle vergunningen en aanbestedingen rond zijn, de werkzaamheden voor inrichting van start te gaan.

In het kader van het provinciaal beleid "Beleven en Benutten" is er speciale aandacht voor drie watermolens die in het beekdal van het Voorste Diep hebben gestaan. In het middelste deel van Bronnegermaden bevindt zich de plek van de oudste watermolen van Nederland.

Bij de laatste verkaveling zijn resten van een middeleeuwse watermolen gevonden en een oude keienweg opgegraven, die loopt vanaf de flank naar de molen aan het water van het Voorste Diep.

Met de streek wordt gekeken hoe het verhaal van de watermolens en de historie een plek kan krijgen in het inrichtingsplan en uiteindelijk in het gebied.